เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการ
         จัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6752วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าเสียหายจากการค้ำประกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6941 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2543
3.
เรื่อง : การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของลูกจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7025วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7172วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2543
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7173 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2543
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/27959 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2543
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำหน่ายนมสด
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.02)/1674วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2543
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประโยชน์ที่พนักงานบริษัทได้รับเป็นค่าน้ำมันรถ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.02)/1681วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2543
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/1675 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/1811 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020