เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7022วันที่ : 9 ตุลาคม 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีสาขาในต่างประเทศจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน
         ประจำสาขาในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1171 วันที่ : 2 ตุลาคม 2543
3.
เรื่อง : ภาระภาษีอากรจากการจ่ายเงินชดเชยตามสัญญาร่วมลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1172 วันที่ : 2 ตุลาคม 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจัดแข่งม้าการกุศลนัดพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1186 วันที่ : 3 ตุลาคม 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอด
         รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1323 วันที่ : 5 ตุลาคม 2543
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1325 วันที่ : 5 ตุลาคม 2543
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอให้ผู้บริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิทั่วประเทศที่ กระทรวงการคลัง
         ยังไม่ได้ประกาศกำหนดรายชื่อให้เป็น องค์การหรือสถานสาธารณกุศลมีสิทธิหักลดหย่อนใน
         การคำนวณภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1366วันที่ : 6 ตุลาคม 2543
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1445วันที่ : 17 ตุลาคม 2543
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวนปีถือครองห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1474 วันที่ : 11 ตุลาคม 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.1475 วันที่ : 11 ตุลาคม 2543

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020