เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างอาคารที่ได้รับสิทธิการเช่าจาก
         กรมธนารักษ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31005วันที่ : 9 มิถุนายน 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ กรณีจดทะเบียนภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31060วันที่ : 16 มิถุนายน 2543
3.
เรื่อง : สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีโอนทรัพย์สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31141วันที่ : 27 มิถุนายน 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการหักคืนเงินรับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4503วันที่ : 5 มิถุนายน 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4560 วันที่ : 6 มิถุนายน 2543
6.
เรื่อง : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างออกแบบ
         รวมก่อสร้างรวมการจัดหาที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4561วันที่ : 6 มิถุนายน 2543
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยกเว้นรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 357)
         พ.ศ. 2542
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4563วันที่ : 6 มิถุนายน 2543
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับจากเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4654วันที่ : 8 มิถุนายน 2543
9.
เรื่อง : ภาษีการค้า กรณีการหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4656วันที่ : 8 มิถุนายน 2543
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเป็นผู้จัดความช่วยเหลือด้านการตลาดในการจัดหาผู้เอา
         ประกันภัยตรง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4697 วันที่ : 9 มิถุนายน 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020