เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำบัตรสะสมมา
         แลกเป็นเงินตามโครงการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/13 วันที่ : 6 มกราคม 2543
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/87 วันที่ : 10 มกราคม 2543
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/90 วันที่ : 10 มกราคม 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลเสียหายจากการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นมาถือเป็น
         รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/91 วันที่ : 10 มกราคม 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลเสียหายจากการลดทุน โดยการลดจำนวนหุ้นมาถือ
         เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/92 วันที่ : 10 มกราคม 2543
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอแก้ไขรายการในแบบ ภ.พ.30 ที่ได้ยื่นไปแล้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/135 วันที่ : 11 มกราคม 2543
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการโอนสิทธิการรับจำนอง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/256 วันที่ : 17 มกราคม 2543
8.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการชำระอากรแสตมป์สำหรับการโอนสิทธิการรับจำนอง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/271 วันที่ : 18 มกราคม 2543
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชีกรณีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/280 วันที่ : 18 มกราคม 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิมาหักเป็นรายจ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/30022 วันที่ : 5 มกราคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020