เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีธุรกิจแจกแผ่นพับใบปลิว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31283วันที่ : 24 กรกฎาคม 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ของกิจการอพาร์ทเมนท์ที่มีบริการอื่นเช่นเดียวกับโรงแรม
         (Serviced Apartment)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31284วันที่ : 24 กรกฎาคม 2543
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีแก่เงินได้ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31367วันที่ : 31 กรกฎาคม 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31368วันที่ : 31 กรกฎาคม 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ของกิจการคลังสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31369วันที่ : 31 กรกฎาคม 2543
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับทำงานวิจัยด้านเคมี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5678วันที่ : 10 กรกฎาคม 2543
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดินที่ได้มาจากการยกให้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5679วันที่ : 10 กรกฎาคม 2543
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5834วันที่ : 14 กรกฎาคม 2543
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มของกลุ่มเกษตรกร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5849วันที่ : 19 กรกฎาคม 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินถูกเวนคืน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5850 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020