เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่ลูกจ้างได้รับจากการที่ลูกจ้างขอลาออกและนายจ้าง
         เลิกจ้างในขณะเดียวกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31963วันที่ : 16 สิงหาคม 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ สำหรับรอบระยะ
         เวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนรอบฯ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31969วันที่ : 16 สิงหาคม 2543
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดินที่ใช้ในเกษตรกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31975วันที่ : 16 สิงหาคม 2543
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสำนักงานสาขาในประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนัก
         งานใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31986วันที่ : 16 สิงหาคม 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แก่สถาบันการเงินที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์
         ทรัพย์เด็ดขาด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/31990วันที่ : 16 สิงหาคม 2543
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32149วันที่ : 21 สิงหาคม 2543
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมงบดุล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32236วันที่ : 23 สิงหาคม 2543
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจ้างติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32334วันที่ : 28 สิงหาคม 2543
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32366วันที่ : 28 สิงหาคม 2543
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการหักคืนเงินเบิกล่วงหน้าให้ส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/32367 วันที่ : 28 สิงหาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020