เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กรณีรายได้จากการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/172 วันที่ : 1 มีนาคม 2543
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีมูลนิธิถูกเวนคืนที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
         การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1552 วันที่ : 1 มีนาคม 2543
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1751วันที่ : 6 มีนาคม 2543
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการจดทะเบียนโอนสิทธิจำนอง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1815วันที่ : 7 มีนาคม 2543
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการ
         ส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1816 วันที่ : 7 มีนาคม 2543
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทต่างประเทศเข้ามาให้คำแนะนำ และให้
         ความช่วยเหลือออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1863 วันที่ : 10 มีนาคม 2543
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้เงินตามสัญญากู้เงินจากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล
         แห่งญี่ปุ่น (OECF)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1864วันที่ : 10 มีนาคม 2543
8.
เรื่อง : การเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1909วันที่ : 10 มีนาคม 2543
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1911 วันที่ : 10 มีนาคม 2543
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1932 วันที่ : 13 มีนาคม 2543

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020