เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/1751
วันที่: 6 มีนาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (4), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.64/2539 ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสื่อสารตลอดจน ผลิต ซื้อขาย ส่งออก เครื่อง
โทรคมนาคมเครื่องสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดทุกประเภท บริษัทฯ ประสงค์ที่จะโอนกิจการในส่วน
ของการผลิต อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ให้แก่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.9
ของหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารงาน ตลอดจนเกิดความสะดวกรวดเร็วในการผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
ให้สามารถสนองตอบความต้องการของตลาดสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งในการโอนกิจการดังกล่าว บริษัทฯ จะ
โอนหุ้นบางส่วนที่บริษัทฯ ถือไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ ในราคา
มูลค่าที่ปรากฏในบัญชี (Book Value) ณ วันโอน บริษัทฯเห็นว่าการโอนหุ้นบางส่วนที่บริษัทฯ ถือไว้เป็น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อเท็จจริงข้างต้น ถือว่าเข้าลักษณะเป็น
การโอนทรัพย์สินโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงขอทราบ
ว่า ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: การโอนหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้ถือไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
ใหม่ หากบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อ 1(1) ถึง (6) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.64/2539
เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล การโอนทรัพย์สินที่เข้าลักษณะเป็นการโอนทรัพย์สิน โดยมีเหตุอันสมควร ตาม
มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2539 แล้ว การโอนทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ถือเป็นการโอนทรัพย์สินโดยมีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/28988

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020