เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/1909
วันที่: 10 มีนาคม 2543
เรื่อง: การเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 10
ข้อหารือ

:    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอทราบข้อมูลฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูก ประเมินเพิ่มเติมของผู้ประกอบการตามบัญชีรายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันจำนวน 22 ราย ในช่วงตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2543 จากสำนักงานสรรพากรจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ จัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา 10 และมาตรา 10 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานการค้าปลีกน้ำมันและยาสูบ พ.ศ. 2542 เนื่องจากได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการสถาน การค้าปลีกน้ำมัน ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีไม่จดทะเบียนสถานการค้าปลีก และไม่ยื่นแบบรายการชำระภาษีตามข้อบัญญัติดังกล่าว สำนักงานสรรพากรจังหวัดจึงขอทราบว่าการแจ้ง ข้อมูลฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผู้ประกอบการดังกล่าว ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
     สำนักงานสรรพากรภาคมีความเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอทราบข้อมูลฐานภาษี มูลค่าเพิ่ม หรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผู้ประกอบการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการ จัดเก็บภาษีอากร โดยอาศัยอำนาจตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2542 การแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันดังกล่าวไม่ถือเป็น การฝ่าฝืนมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย

: ตามบทบัญญัติมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร ห้ามมิให้เจ้าพนักงานโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร เปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร หรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใด เว้นแต่จะมีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีตามข้อเท็จจริงองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อาศัย อำนาจตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ค้าปลีกหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ดังกล่าวได้ และการขอทราบข้อมูลฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของ ผู้ประกอบการตามบัญชีรายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันดังกล่าวก็เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร จึงเป็น การขอทราบข้อมูลที่มีอำนาจกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากร ดังกล่าวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงไม่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้: 63/29028

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020