เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2667
วันที่: 27 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ, มาตรา 35
ข้อหารือ: นาย ก. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการตั้งแต่เดือนกันยายน 2537 ถึงเดือนมีนาคม 2538
และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2538 ถึงเดือนกันยายน 2541 กระทรวงได้
ดำเนินการขออนุมัติไปยังคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติให้ตำแหน่งดังกล่าวได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง และเพิ่งได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคม 2542 รวมเป็น
เงิน 669,933.33 บาท เงินประจำตำแหน่งดังกล่าว ได้รับมาล่าช้ากว่าปกติ และหากต้องนำเงินได้
ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยถือเป็นเงินได้ของปี 2542 ทั้งจำนวนแล้ว
จะเป็นการเพิ่มภาระโดยทำให้ต้องรับผิดชำระภาษีในจำนวนที่สูงขึ้น จึงขอขยายเวลายื่น
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2537 - 2541 โดยให้นำ
เงินประจำตำแหน่งสำหรับปี 2537-2541 ที่ได้รับในปี 2542 ไปคำนวณเสียภาษีสำหรับปี 2537-2541
แนววินิจฉัย: เงินประจำตำแหน่งที่ นาย ก. มีสิทธิ์ได้รับตั้งแต่ปี 2537 - 2541 แต่ นาย ก. ได้รับใน
ปี 2542 เนื่องจากต้องรอการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งจากคณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห่งชาติ และรอการอนุมัติเบิกจ่ายนั้น เงินประจำตำแหน่งดังกล่าวให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
ของปีภาษี 2537 - 2541 ซึ่ง นาย ก.ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
ภาษี 2537 - 2541 และถือเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะยื่นแบบแสดงรายการภายใน
กำหนดเวลาตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่น
แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2537 - 2541 ของ นาย ก. ออกไป
อีก 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือตอบนี้ ซึ่งมีผลทำให้ นาย ก. ไม่ต้องรับผิดเสียค่าปรับอาญากรณี
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับการ
ลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29096

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020