เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2672
วันที่: 3 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56
ข้อหารือ: องค์การสะพานปลาจ้าง นาย ส. ให้ปฏิบัติงานบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการ มีกำหนด 3
ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2545 โดยได้รับค่าจ้างปีแรกเดือนละ 60,000
บาท ตามสัญญาจ้างที่ 1/2543 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 แต่สัญญาจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังก่อนจึงจะลงนามสัญญาจ้างได้ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้
องค์การสะพานปลาใช้สัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0529.4/2994 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 จึงมีผลทำให้ นาย ส. ได้รับเงินเดือนตกเบิก
ประจำเดือนกันยายน 2542 ถึง ธันวาคม 2542 รวม 4 เดือน ๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงิน
240,000 บาท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งอยู่ในปีภาษี 2543 หากนำมารวมเป็นเงินได้ของปี
2543 ทั้งจำนวนทำให้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราสูงจะเป็นภาระ และไม่ใช่ความผิดของ
นาย ส. จึงขออนุมัติให้นำเงินเดือนประจำเดือนกันยายน 2542 - ธันวาคม 2542 รวม 4 เดือน เป็น
เงิน 240,000 บาท ที่ได้รับในปี 2543 ถือเป็นเงินได้เพื่อนำไปคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจำปี 2542
แนววินิจฉัย: เงินเดือนที่ นาย ส. มีสิทธิได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน 2542 ถึงธันวาคม 2542 จำนวน 4
เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท และ นาย ส. ได้รับเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 เนื่องจากต้องรอ
อนุมัติเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2542 ดังนั้น
นาย ส. ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2542 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภายในเดือนมีนาคม 2543 ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29097

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020