เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2675
วันที่: 3 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอขยายกำหนดเวลายื่นงบการเงินเพื่อประกอบแบบ ภ.ง.ด.51
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67 ทวิ (2)
ข้อหารือ: ตามที่กรมสรรพากรได้มีหนังสือที่ กค 0811/10916 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2542 ขยาย
กำหนดเวลาการยื่นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรกของปี 2542 ออกไปภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2543 แล้วนั้น แต่งบการเงินที่บริษัทฯ ต้องนำส่งพร้อมการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ยังไม่แล้ว
เสร็จเพราะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี จึงขอขยายเวลาการนำส่งงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรกของปี 2542 จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 เป็นภายใน
เดือนสิงหาคม 2543
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือว่าบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตาม
กำหนดเวลาได้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร จึงอนุมัติให้ขยาย
กำหนดเวลาการยื่นงบการเงินตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ออกไปจากเดิมภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2543 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2543 ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
เลขตู้: 63/29100

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020