เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2677
วันที่: 3 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ, มาตรา 27, มาตรา 35
ข้อหารือ: ตามที่สำนักงานสรรพากรภาคได้ส่งคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.50 พร้อมทั้งงบการเงิน ราย บริษัท ซี จำกัด โดยให้เหตุผลว่า การที่บริษัทฯ ไม่สามารถยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมทั้งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ
ยังไม่ได้มอบอำนาจการบริหารงานให้กับกรรมการชุดใหม่ทำให้กรรมการชุดใหม่ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ
ได้ และกรรมการชุดใหม่ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรรมการชุดเดิม ในข้อหายักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ ละเว้นที่จะกระทำการใดๆ ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชน ได้บัญญัติไว้ โดย
มิได้จัดทำงบการเงินและรายงานการประชุมยื่นต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งมิได้ยื่น
แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 และงบการเงินต่อกรมสรรพากรแต่อย่างใด ตามคำฟ้องคดีหมายเลขดำที่
0625/2542 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 บริษัทฯ จึงขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
ภ.ง.ด.50 พร้อมทั้งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 ไปจนกว่ากระบวนการพิจารณา
ไต่สวนของศาลจะแล้วเสร็จซึ่งสำนักงานสรรพากรภาคมีความเห็นว่า การอนุมัติขยายเวลาการยื่น
แบบแสดงรายการดังกล่าว เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากร ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงส่งเรื่องให้กรมฯ พิจารณา
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่อาจถือได้ว่า มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตาม
กำหนดเวลาได้ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาขยายเวลาตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทฯ จึงยังคงต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน นับตั้งแต่เวลา
พ้นกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการฯ จนถึงวันที่ชำระภาษี ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร รวมทั้ง
ค่าปรับอาญา กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการฯ ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
ด้วย
เลขตู้: 63/29102

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020