เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2705
วันที่: 4 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายเงินรางวัลจากการขายให้กับคณะกรรมการบริหารและนโยบาย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (9), (13), (19)
ข้อหารือ: ลูกค้าของสำนักงานฯ คือ บริษัท A จำกัด ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆ เช่น เบียร์ น้ำโซดา และน้ำดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “AAA” บริษัทฯ มีปัญหา
เกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีการนำค่าใช้จ่ายประเภทเงินรางวัลจากการขายตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หักเป็นค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ ดังนี้
1 คณะกรรมการ การบริหารและนโยบาย (Executive Committee) มีอำนาจและ
หน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทางธุรกิจ ตลอดจนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการ
อำนวยการ การสั่งการ และการตรวจสอบควบคุมกำกับ เพื่อให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายแผนงานหรือเป้าหมายที่วางไว้ไปในแนวทางเดียวกันและเป็นเอกภาพ
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้จากยอดขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “AAA”ให้มี
ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจเบียร์และน้ำโซดาเป็นอันดับที่ 1 ตลอดไป
2 ระเบียบการและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขว่า หากการทำงานของ
คณะกรรมการฯ สามารถทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “AAA” ได้
เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าเป้าการขายที่กำหนด บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จรางวัลตอบแทนแก่คณะกรรมการฯ
ในอัตราร้อยละของยอดขายสินค้าจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 1.9 ของยอดรายได้จากการขายนั้น การ
จ่ายเงินรางวัลจากการขายตามหลักเกณฑ์ข้างต้นบริษัทฯ จะจ่ายภายในปีถัดไปของรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การคำนวณเงินรางวัลจากการขาย
3 เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2540 และ 2541 เป็นช่วงเกิดปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเงินรางวัลจากการขาย
ดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสดสำหรับการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมให้แก่
สถาบันการเงินในประเทศ และต่างประเทศเพื่อรักษาเครดิตบริษัทฯ มิให้เป็นลูกหนี้ NPL และใน
ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินได้ดังกล่าวกำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัทฯ บันทึกบัญชี
เงินรางวัลจากการขายตั้งค้างจ่ายไว้เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน บริษัท
ฯ ต้องเสียค่าปรับให้แก่คณะกรรมการฯ โดยบริษัทฯ ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำประเภท
หนึ่งปีตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดจ่ายให้กับผู้ฝากทั่วไป
สำนักงานฯ จึงขอทราบว่า
1. ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลจากการขาย ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา
65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ได้หรือไม่
2. ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลจากการขาย ซึ่งบริษัทฯ มีข้อผูกพันในการจ่ายแน่นอน แต่บริษัทฯ
ได้ตั้งบันทึกบัญชีค้างจ่ายไว้ไม่เกินสามรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว อันเนื่องมาจากปัญหาการรักษา
สภาพคล่องกระแสเงินสดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1 เงินรางวัลจากการขายตามข้อเท็จจริงข้างต้น ถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือกิจการ
โดยเฉพาะ และการจ่ายเงินดังกล่าวไม่ได้กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธินำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี
(13) และ (19) แห่งประมวลรัษฎากร
2 กรณีบริษัทฯ บันทึกบัญชีในระบบเกณฑ์สิทธิ และได้บันทึกค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 เป็นรายจ่าย
ค้างจ่ายไว้เนื่องมาจากการรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นกรณีที่บริษัทฯ มีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายให้แก่คณะกรรมการการบริหารและนโยบาย
(Executive Committee) แน่นอนอยู่แล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้จ่ายเงินดังกล่าวมาหลาย
รอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทฯ จึงมีสิทธิถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (9) แห่งประมวลรัษฎากร
อนึ่ง กรณีบริษัทฯ ได้ตั้งบันทึกบัญชีค้างจ่ายไว้ดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่าการจ่ายเงินดังกล่าว
บริษัทฯ ยังไม่หลุดพ้นจากภาระผูกพันในการที่จะต้องจ่ายเงินนั้น บริษัทฯ ไม่ต้องนำรายจ่ายค้างจ่ายนั้นมา
บวกกลับเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขตู้: 63/29105

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020