เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2813
วันที่: 10 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2 (6), มาตรา 56
ข้อหารือ: น.ส. ฤ. ได้ร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดพร้อมทาวน์เฮ้าส์สองชั้น จากนาย ก. เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2534 ราคา 750,000 บาท ต่อมาได้ขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ราคา 880,000 บาท
โดยตกลงรับเงินมัดจำ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2537 และทำการโอนเมื่อเดือนมกราคม
2538 โดยมิได้มีเจตนาจะซื้อขายเพื่อหวังผลกำไรแต่อย่างใด ซึ่ง น.ส. ฤ. ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน จึงขอทราบว่ากรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. กรณี น.ส. ฤ. ได้ร่วมกันซื้อที่ดินโฉนด พร้อมทาวน์เฮ้าส์สองชั้น โดยมิได้มีการแบ่ง
กำหนดส่วนของการถือกรรมสิทธิ์ว่าของใคร ตอนใด เป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใดให้ชัดเจน กรณีจึงถือว่าเป็น
เจ้าของรวมกันและมีส่วนเท่ากัน ตามมาตรา 1357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายใน 5 ปี นับแต่วันได้มา เข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้
ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 และเนื่องจาก น.ส. ฤ. ได้เข้า
ถือกรรมสิทธิ์รวมในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวพร้อมกัน กรณีจึงเข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยภาษีแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจึงต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะในนาม
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล กรณีไม่อาจนำเงื่อนไขเรื่องการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มาใช้เป็นประโยชน์แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้
เลขตู้: 63/29129

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020