เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2814
วันที่: 10 เมษายน 2543
เรื่อง: การยกเว้นอากรแสตมป์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ข้อกฎหมาย: ตราสารที่ 28.(ข)
ข้อหารือ: บริษัท ป. จำกัด ได้หารือกรมที่ดินกรณีบริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ มีความประสงค์จะโอนสิทธิ
การเช่าห้องชุด เพื่อชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมที่ดินจึงขอทราบว่ากรณีลูกหนี้ (หรือผู้ค้ำประกัน) โอนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิใด ๆ ให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นซึ่งทำความตกลงร่วมกับสถาบันการเงิน
เพื่อชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่นซึ่งทำความตกลงร่วมกับสถาบันการเงินจะได้รับยกเว้น
อากรแสตมป์ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
325) พ.ศ. 2541 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2542 หรือไม่
แนววินิจฉัย: การโอนสิทธิการเช่าเป็นการก่อตั้งสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใบรับสำหรับการก่อตั้ง
สิทธิดังกล่าวเป็นตราสารลักษณะ 28.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งผู้โอนในฐานะผู้ออกใบรับเป็นผู้
ที่ต้องเสียอากรแสตมป์ดังนั้น
1. กรณีลูกหนี้โอนสิทธิการเช่าอาคารเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินอัน
เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดย่อมได้รับสิทธิยกเว้น
อากรแสตมป์ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 325) พ.ศ. 2541 หากเป็นการ กระทำตราสารที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360) พ.ศ.2542 หากเป็นการกระทำ
ตราสารที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542
2. กรณีลูกหนี้โอนสิทธิการเช่าอาคารเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อื่นอันเนื่องมาจาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้อื่นที่ได้ดำเนินการโดยนำหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ย่อมได้รับสิทธิยกเว้น
อากรแสตมป์ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2542 หากเป็นการกระทำตราสารที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542 หากเป็นการกระทำตราสารที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544
เลขตู้: 63/29130

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020