เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2815
วันที่: 10 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการขายพืชผลทางการเกษตร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ก), มาตรา 104
ข้อหารือ: กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน จำนวน 750
ต้น บริษัทฯ หารือว่า
1. การขายเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันดังกล่าว จะถือว่าเป็นการขายสินค้าที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
2. เมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินให้แก่คู่สัญญาแล้ว จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ
เท่าใด
3. สัญญาซื้อขายเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันดังกล่าว จะต้องปิดแสตมป์หรือไม่อย่างใด
แนววินิจฉัย: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การผลิตเพื่อขายเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือเป็น
การขายพืชผลทางการเกษตรในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และตามข้อ 2(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.28/2535 เรื่อง
การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2535
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรมพัฒนาที่ดินเป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรให้กับบริษัทฯ คู่สัญญา ให้คำนวณหัก
ภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 จำนวนภาษีที่หักไว้ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้
ของบริษัทฯ ตามมาตรา 69 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
อากรแสตมป์ กรณีสัญญาขายพืชผลทางการเกษตร มิใช่ตราสารที่ระบุไว้ใน
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร ตราสารดังกล่าวจึงมิต้องปิดแสตมป์แต่
อย่างใด
เลขตู้: 63/29131

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020