เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2827
วันที่: 10 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9 ทวิ, มาตรา 40 (8)
ข้อหารือ: นาย ด. กับผู้รับซื้อฝากที่ดินอีกหลายรายได้รับซื้อฝากที่ดินจากผู้ขายฝากที่ดิน และที่ดินที่
รับซื้อฝากจำนวนหลายแปลงผู้ขายฝากไม่ได้มาไถ่ถอนภายในกำหนดเวลา จึงทำให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากโดยเด็ดขาดและได้รับแจ้งจากสำนักงานสรรพากรจังหวัดว่า การได้กรรมสิทธิ์
ในที่ดินโดยเด็ดขาดจากการขายฝากดังกล่าวต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ซึ่ง นาย ด.
เห็นว่า ไม่สอดคล้องกับระบบการซื้อและขายฝาก จึงขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการเสีย
ภาษีเงินได้จากการได้กรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดจากการขายฝากที่ดินด้วย
แนววินิจฉัย: การได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยเด็ดขาดจากการขายฝากเข้าลักษณะเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินได้พึงประเมินให้ถือตามราคาหรือ
ค่าอันพึงมีของอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่อสังหาริมทรัพย์หลุดเป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดตามมาตรา 9 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร กรณีไม่อาจหาราคาหรือค่าอันพึงมีของอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้ถือราคาประเมินทุนทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ใน
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
เลขตู้: 63/29140

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020