เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2826
วันที่: 10 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47 (7) (8), มาตรา 65 ตรี (3)
ข้อหารือ: สถาบันฯ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบัน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในการกำกับดูแลของประธานรัฐสภา เป็นสถาบันทางวิชาการ มีหน้าที่ใน
การศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการจัดการศึกษาอบรม เผยแพร่และสนับสนุนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาประชาธิปไตย จัดการศึกษา และ
สามารถอนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้ “สถานศึกษา” หมายความรวมถึง “สถาบัน
” ด้วย จึงหารือว่า กรณีที่บุคคลบริจาคเงินให้แก่สถาบัน จะมีสิทธินำใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารที่
สถาบันฯ ออกให้ ไปใช้เป็นหลักฐานในการหักค่าลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพียงใด
แนววินิจฉัย: สถาบันฯ เป็นสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ดังนั้น
1. บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถาบันฯ มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนใน
การคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันฯ มีสิทธินำไปหัก
เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29142

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020