เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2827
วันที่: 10 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขายบ้านและที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2 (6)
ข้อหารือ: นาง ก. ขอให้สรรพากรพื้นที่ผ่อนปรนการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวมขายบ้านและที่ดิน
แนววินิจฉัย: กรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่จะให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและงด
เงินเพิ่มได้ สำหรับเบี้ยปรับนั้น ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถ
ของดเบี้ยปรับได้โดยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะโดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำ
เรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือ พร้อมกับยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานประเมินแสดง
เหตุที่ของดเบี้ยปรับนั้นต่อสรรพากรพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือ
แจ้งการประเมิน
เลขตู้: 63/29143

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020