เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2878
วันที่: 11 เมษายน 2543
เรื่อง: การใช้สิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70
ข้อหารือ: ธนาคารฯ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมัน ได้หารือว่า
1. สำนักงานสาขาในฮ่องกงของธนาคารฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับธนาคารฯ และ
รายได้ของสำนักงานสาขาฮ่องกง จะถูกนำมารวมเป็นรายได้ของธนาคารฯ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ใน
ประเทศเยอรมันนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนหรือไม่ หากสาขาฮ่องกงมีรายได้ที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทย
ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
2. ธนาคารฯ มีบริษัทหลักทรัพย์ในเครือได้แก่บริษัท A ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
ออสเตรเลีย A ได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ B
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในประเทศไทย และมีสถานภาพเป็นอิสระจาก
A ธนาคารฯ เข้าใจว่าเนื่องจาก A เป็นบริษัทที่ค้าหลักทรัพย์เป็นปกติวิสัย และมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์
ดังนั้น กำไรที่ A ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นกำไรจากธุรกิจตาม
ข้อ 7 แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และเมื่อ
A ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย A จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ประเทศไทยจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว และบริษัทหลักทรัพย์ B ในประเทศไทย จึงไม่มี
หน้าที่ต้องหักภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. เนื่องจากสำนักงานสาขาในฮ่องกงของธนาคารฯ เป็นนิติบุคคลเดียวกับสำนักงานใหญ่
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และได้นำรายได้ที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อ
เสียภาษีในประเทศเยอรมัน ดังนั้น สำนักงานสาขาฮ่องกงจึงเป็นบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเยอรมันตาม
ข้อ 4 แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และ
อาจได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว
2. เนื่องจาก A เป็นบริษัทที่ซื้อขายหลักทรัพย์เป็นปกติธุระ และมีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์
ดังนั้น กำไรที่ได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ จึงถือเป็นกำไรจากธุรกิจ และโดยที่การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์ B ซึ่งเป็นตัวแทนอิสระในประเทศไทย ไม่เข้าลักษณะเป็นการซื้อขายผ่าน
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย A จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยจาก
กำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ในกรณีดังกล่าว ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทย
กับประเทศออสเตรเลียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
18) พ.ศ.2505 ฉะนั้น เมื่อบริษัท B ส่งกำไรดังกล่าวออกไป A บริษัท B ไม่มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29148

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020