เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2883
วันที่: 11 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายใด ๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (19)
ข้อหารือ: เนื่องจากธนาคารแห่งหนึ่งได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงาน เพื่อขอยกเลิกข้อตกลง
เรื่องการจ่ายโบนัสในปี 2536 (ข้อตกลงร่วมประจำปี 2536 ระหว่างธนาคารกับสหภาพแรงงาน เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2536 ธนาคารตกลงเพิ่มเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานทุกคนเป็นปีละ 5.5 เดือน
โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536) และเสนอระบบจ่ายโบนัสใหม่ คือ ธนาคารฯ มิได้นำ
กำไรมาจ่ายเป็นโบนัสในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน แต่ใช้สัดส่วนของกำไรต่อสินทรัพย์ (Return on
Assets) (ROA) ของปีก่อนเป็นเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการจ่ายโบนัสในปีปัจจุบัน และแม้ว่าปีปัจจุบัน
จะมีผลขาดทุน ธนาคารฯ ก็จะจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานตามเกณฑ์ของปีก่อน
จึงหารือว่า กรณีที่ธนาคารฯ ใช้ ROA ของปีก่อนมาเป็นเกณฑ์กำหนดอัตราโบนัสในปีปัจจุบัน
ถือเป็นการจ่ายรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีธนาคารฯ ใช้เกณฑ์ ROA ของปีก่อนเป็นฐานในการคำนวณจ่ายโบนัสในปีปัจจุบัน ไม่
เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29152

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020