เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2946
วันที่: 18 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณียื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (8)
ข้อหารือ: กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยใช้แบบ
ภ.ง.ด.53 สำหรับเดือนเมษายน 2542 ซึ่งที่ถูกต้องจะนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 ห้างฯ จึงขออนุโลมให้
ถือว่า ห้างฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีไว้ถูกต้องแล้ว
สำนักงานสรรพากรภาคเห็นควรอนุโลมให้ถือว่า ห้างฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล้ว
แนววินิจฉัย: ห้างฯ จ่ายค่าจ้างทำของให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา เข้าลักษณะเป็นการจ่าย
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ห้างฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อ
8(1) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 และยื่น
แบบแสดงรายการหักภาษีและนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 ตามข้อ 1(6) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58)ฯ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2538
การที่ห้างฯ ยื่นแบบแสดงรายการด้วยแบบ ภ.ง.ด.53 ถือเป็นการยื่นแบบแสดงรายการไม่เป็นไปตามที่
อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด แต่การยื่นแบบแสดงรายการผิดแบบดังกล่าวมิได้ผิดหน่วยภาษีหรือผิดประเภท
ภาษี จึงอนุโลมให้ถือว่า ห้างฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว
เลขตู้: 63/29154

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020