เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.3010
วันที่: 19 เมษายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ก)
ข้อหารือ: บริษัทจัดตั้งโรงงานผลิตสารสีจากธรรมชาติจากดอกดาวเรือง ทดแทนการนำเข้าสารสี
จากต่างประเทศบริษัทฯ และกลุ่มนักวิชาการ ได้ร่วมปรึกษา และศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาเกษตรกรที่มีความเหมาะสมในการปลูกดอกดาวเรือง
ซึ่งบริษัทฯ จะประกันราคารับซื้อตามที่ตกลงไว้จากนั้นโรงงานจะทำการอบแห้ง บด และบรรจุใส่ถุงเพื่อ
จัดจำหน่ายเป็นวัตถุดิบเพิ่มสารสีในอาหารสัตว์ บริษัทฯหารือว่าวัตถุดิบทางการเกษตรดังกล่าวต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายดอกดาวเรืองอบแห้ง และ บด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่ม
สารสีในอาหารสัตว์เป็นการขายพืชผลทางการเกษตรจึงเข้าลักษณะเป็นกิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29160

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020