เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/4561
วันที่: 6 มิถุนายน 2543
เรื่อง: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างออกแบบรวมก่อสร้างรวมการจัดหาที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8), มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำสัญญาจ้างออกแบบรวมก่อสร้างรวมการจัดหาที่ดิน
ดำเนินการและบำรุงรักษารวมทั้งการให้คำปรึกษาโครงการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม
(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) กับกิจการร่วมค้า AB ลงวันที่ 30 กันยายน 2542 โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
1. กิจการร่วมค้า AB เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท AB จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และบริษัท B จำกัด
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีโครงการที่จะจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
อุตสาหกรรม (ระบบเตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
แก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม รวมทั้งกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่หนาแน่น
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้วิธีจ้างเหมาออกแบบรวม
ก่อสร้างและสถานที่ตั้งโครงการ
3. ข้อตกลงการว่าจ้างมีสาระสำคัญว่า กิจการร่วมค้าฯ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อที่ดิน
ออกแบบรวมก่อสร้างระบบเตาเผาขยะอุตสาหกรรมขนาด 2 ตัน/ชั่วโมง รวมทั้งจัดหาข้อมูล ออกแบบ
จัดหาเครื่องมือก่อสร้างทดสอบ ปรับแต่งจุดด้อยของกระบวนการระบบเตาเผาขยะอุตสาหกรรมจน
สามารถใช้งานได้ ดำเนินการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบเตาเผาขยะอุตสาหกรรม เป็นเวลา 365
วัน จากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับมอบงานก่อสร้างขั้นสุดท้าย จัดทำแผนฝึกอบรมถ่ายโอน
เทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. ค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน 1,486,000,000 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงิน
92,900,876.17 บาทไว้แล้ว จำแนกเป็นค่าที่ดินรวมค่าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค่าออกแบบ
ค่าก่อสร้าง ค่าดำเนินการและบำรุงรักษาระบบเตาเผาขยะอุตสาหกรรม ค่าให้คำปรึกษาการเดินระบบ
ค่าฝึกอบรมและถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ่งจะมีกำหนดเวลาในการจ่ายค่าจ้างแต่ละงานตามขั้นตอนของงานที่
ดำเนินการ
5. ค่าที่ดินซึ่งรวมค่าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 69,207,886.25 บาท กรม
โรงงานอุตสาหกรรมจะจ่ายเมื่อกิจการร่วมค้าฯจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอื่นตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องสมบูรณ์
ตามกฎหมายแล้ว โดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน จำนวนเดือนละ 2,883,661.92 บาท รวม 24 เดือน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าที่ดินจำนวน 63,043,750.00 บาท
(2) ค่าดำเนินการในฐานะตัวแทน 1,260,875.00 บาท
(3) ค่าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4,500,000.00 บาท
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มของ (2)และ(3) 403,261.25 บาท
รวมทั้งสิ้น 69,207,886.25 บาท
6. กรมโรงงานอุตสาหกรรมหารือว่า ในกรณีจ่ายเงินค่าที่ดินให้แก่กิจการร่วมค้าฯ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จ่ายเงินค่าที่ดินซึ่งรวมค่าศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จำนวน 69,207,886.25 บาท ให้แก่กิจการร่วมค้าฯ เมื่อกิจการร่วมค้าฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เข้าลักษณะเป็นการ
จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้อง
คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของจำนวนเงินที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. ในการคำนวณเงินได้พึงประเมินเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตาม 1. ให้คำนวณจาก
เงินได้พึงประเมินโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากค่าดำเนินการในฐานะตัวแทนและค่าศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 403,261.25 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 79(3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29403

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020