เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5849
วันที่: 19 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่มของกลุ่มเกษตรกร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10)
ข้อหารือ: กลุ่มเกษตรกรทำนา ดำเนินธุรกิจให้บริการสูบน้ำให้สมาชิกทำนา การรับจ้างอบลดความชื้น
ข้าวเปลือก และการให้บริการลานตากและเครื่องชั่ง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นว่า เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อให้ความเป็นอยู่ดี
ขึ้นสมควรได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการ
ดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว
แนววินิจฉัย: การประกอบกิจการของกลุ่มเกษตรกรทำนาตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการ “
บริการ” ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่มูลค่าของฐานภาษีจากการประกอบกิจการไม่เกิน 1,200,000
บาทต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 354) พ.ศ.2542 ในกรณีกลุ่มเกษตรกรฯ อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น กรมสรรพากรไม่อาจพิจารณายกเว้นให้ได้
เลขตู้: 63/29572

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020