เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5851
วันที่: 19 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65, มาตรา 66, มาตรา 77/2, มาตรา 104
ข้อหารือ: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษของประเทศ
แคนาดา สมาคมฯ เป็นองค์การพิเศษองค์การหนึ่งของประเทศแคนาดา แต่มิใช่เป็นองค์การของรัฐบาล
เนื่องจากสมาคมฯต้องการจัดตั้งสำนักงานสาขาขึ้นในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความ
สะดวกและรักษาความเป็นระเบียบในเรื่องบัตรตั๋วโดยสารให้แก่สายการบินพลเรือนที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมฯ ได้แก่ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการจัดเก็บเงินของตัวแทนขายบัตรโดยสารและขาย
ระวางสินค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรการอบรมวิธีการเขียนบัตรโดยสารให้แก่บรรดา
ตัวแทนสายการบิน รายได้ของสมาคมฯ มีดังนี้
1. ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าและค่าสมาชิกประจำปี
2. ค่าโฆษณาบนตั๋วโดยสาร
3. ค่าอบรมการเขียนบัตรตั๋วโดยสาร
4. การขายเครื่องรูดบัตรตั๋วโดยสาร
5. การขายตรายาง
6. ค่าปรับการยกเลิกใช้บัตรตั๋วโดยสาร
7. ดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์
สมาคมฯ ขอทราบว่า มีภาระต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ และหากจะต้องเสีย
กรมสรรพากรจะพิจารณายกเว้นภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจาก IATA ได้จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายพิเศษของประเทศแคนาดา และโดยที่การ
ให้บริการตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นกิจการที่ดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไร โดย
นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศตามคำนิยาม “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตาม
มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร สำนักงานสาขาของ IATA ในประเทศไทย จึงมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำใน
ประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65 และมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (แบบ ภ.ง.ด.50) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร
สำหรับกรณีสำนักงานสาขาของ IATA ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
อันเข้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 และมาตรา 70 แห่ง
ประมวลรัษฎากร สำนักงานสาขาของ IATA ในประเทศไทย มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและ
นำส่งไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าและค่าสมาชิกประจำปีตามข้อ 1. รายได้ค่าโฆษณาตาม
ข้อ 2. และรายได้จากค่าอบรมการเขียนบัตรตามข้อ 3. เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา
77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และรายได้จากการขายเครื่องรูดบัตรตามข้อ 4. และการขาย
ตรายางตามข้อ 5. เข้าลักษณะเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร สำนักงาน
สาขาของ IATA ในประเทศไทย มีหน้าที่ต้องนำรายได้ดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2
แห่งประมวลรัษฎากร
ส่วนรายได้ค่าปรับตามข้อ 6. และดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ตามข้อ 7. ไม่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประการใด
3. อากรแสตมป์
กรณีสำนักงานสาขาของ IATA ในประเทศไทย ได้กระทำตราสารตามที่ระบุไว้ในบัญชี
อัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร สมาคมฯ มีหน้าที่ต้องเสียอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ใน
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29574

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020