เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5935
วันที่: 20 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีให้บริการขนส่งสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส
ข้อหารือ: นาย ก. ประกอบการขนส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย โดยใช้รถยนต์บรรทุก
ในการขนส่งสินค้าจากบริษัทฯ ผู้ว่าจ้าง ณ โรงงานที่ผลิตหรือสถานที่ ๆ ผู้ว่าจ้างกำหนดไปยังลูกค้าของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯผู้ว่าจ้างและลูกค้าการประกอบการขนส่งดังกล่าวต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้อยละ 3 หรือไม่
แนววินิจฉัย: ตามข้อเท็จจริงเป็นการประกอบกิจการขนส่งทางบกโดยไม่ได้ให้บริการอย่างอื่นรวมอยู่ด้วย
เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งตามมาตรา 608 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อ
ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าบริการขนส่งสินค้าให้ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29586

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020