เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/31283
วันที่: 24 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีธุรกิจแจกแผ่นพับใบปลิว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2(1) คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับจ้างกระจายแผ่นพับใบปลิวซึ่งผู้ว่าจ้างจัดทำ และนำส่งให้กับบริษัทฯ โดย
วิธีการแจกแผ่นพับใบปลิวตามหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ผู้คนทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้
ตกลงกันโดยไม่ระบุชื่อผู้รับและมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ แจกแผ่นพับใบปลิว 1 ใบต่อ 1 หลังคาเรือน หรือต่อ
1 คน หรือต่อ 1 คันรถยนต์ โดยบริษัทฯ เรียกเก็บเงินต่อ 1 ใบ บริษัทฯ ได้หารือว่า
1. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าข่ายประเภทขนส่งหรือไม่
2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถ้าไม่เข้าข่ายประเภทขนส่ง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือไม่
3. การดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีผู้ว่าจ้างได้นำแผ่นพับใบปลิวที่ทำขึ้นตามจำนวนที่ว่าจ้างนำส่งให้บริษัทฯ เพื่อให้
บริษัทฯ ทำการแจกแผ่นพับใบปลิว 1 ใบ ต่อ 1 หลังคาเรือน หรือต่อ 1 คน หรือต่อ 1 คันรถยนต์ โดย
ไม่ระบุตัวผู้รับตามข้อเท็จจริงดังกล่าว มิใช่เป็นการขนส่งตามมาตรา 608 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร
อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีการดำเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าวถือเป็นการรับจ้างทำของ ตามมาตรา 587
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น หากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินเป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นให้คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ
8(2) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 63/29594

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020