เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6196
วันที่: 27 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: อนุมัติแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50 ทวิ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้ใช้แบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหนังสือของ
กรมสรรพากรเลขที่ กค 0811/4191 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2539 กค 0811/0164 ลงวันที่ 9 มกราคม
2540 และกค 0809/915 ลงวันที่ 7 กันยายน 2542 ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครืออีก 1
บริษัท คือ บริษัท ต. จำกัด ซึ่งจะใช้ระบบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับบริษัทฯ เช่น
การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานต่าง ๆ ด้านภาษีอากร และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จึงขออนุมัติให้บริษัท ต. จำกัด ใช้แบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่แนบไปเป็นตัวอย่าง ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นไป
แนววินิจฉัย: อนุมัติให้บริษัท ต. จำกัด ใช้แบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามตัวอย่างที่ส่งไป
ให้พิจารณาได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นไป และขอให้แจ้งข้อความไว้ในแบบนั้นด้วยว่า “
แบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายนี้ ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว โดยหนังสือที่ กค
0811/.... ลงวันที่ ..... และ กค 0809/... ลงวันที่ ....”
เลขตู้: 63/29606

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020