เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6198
วันที่: 27 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับ 29) พ.ศ. 2535
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้หารือเกี่ยวกับ การเฉลี่ยภาษีซื้อของบริษัทฯ ดังนี้
1. ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ มีรายได้ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่าร้อยละ
10 ของรายได้ทั้งหมด บริษัทฯ จึงเฉลี่ยภาษีซื้อโดยใช้วิธีการประมาณการรายได้ของกิจการทั้งสอง
ประเภท และมีสิทธิใช้ภาษีซื้อตามที่ประมาณการไว้ หรือจะต้องใช้ภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริง
ของกิจการทั้งสองประเภทในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2538) ถ้าปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2538) บริษัทฯ มี
รายได้ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด ดังนี้ ปี พ.ศ. 2539
บริษัทฯ จะมีสิทธินำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปเครดิตได้โดยไม่ต้องทำการเฉลี่ยภาษีซื้อถูกต้องหรือไม่
2. กรณีสิ้นปี พ.ศ. 2539 ถ้าบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่
เกิดขึ้นจริงจากกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ
2(1) และข้อ 2(3) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่
9 มีนาคม พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องนำรายได้ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ปรากฏใน
งบการเงินตามแบบ ภ.ง.ด.50 หรือจะต้องนำรายได้รวมตามที่ปรากฏในแบบภ.พ.30 ของปี 2539 มา
ใช้ในการคำนวณเนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ ซึ่งความรับผิดในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกิดขึ้นเมื่อชำระค่าบริการ (ถือตามเกณฑ์เงินสด) บริษัทฯ เห็นว่า ควรนำรายได้ ตามแบบ ภ.พ.30
มาเป็นฐานในการปรับปรุงภาษีซื้อมากกว่าตามแบบ ภ.ง.ด.50
3. ค่านายหน้าจากการซื้อขายระหว่างประเทศ ตามข้อ 2(3) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไข
ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จะต้องนำมาเป็นฐานรายได้หรือไม่
4. บริษัทฯ มีรายรับจากดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ ในเครือเดียวกัน ซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.26/2534 ดอกเบี้ยรับดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 84
ของรายได้ปี 2538 (ภ.ง.ด.50) และคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายรับปี 2539 (ภ.ง.ด.50) บริษัทฯ
ต้องนำดอกเบี้ยรับดังกล่าวมารวมเป็นฐานรายได้ของส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเฉลี่ยภาษีซื้อ
หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบระยะเวลาบัญชี 2539 ซึ่งมิใช่เป็นปีที่บริษัทฯ เริ่มประกอบกิจการ ในการเฉลี่ย
ภาษีซื้อบริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ตามข้อ 2(3) แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
กรณีบริษัทฯ ต้องการจะนำภาษีซื้อที่ใช้หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท นำมาหัก
ออกจากภาษีขายทั้งจำนวน บริษัทฯ มีสิทธิจะทำได้เมื่อรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ตามข้อ 3 แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
2. กรณีบริษัทฯ จะปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของ
กิจการทั้งสองประเภท ตามนัยข้อ 2(3) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับ
ที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องพิจารณาจากรายได้ของกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ
ของรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ทั้งนี้ ตามข้อ 4 (1) และ (2) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
3. มูลค่าของการให้บริการเนื่องจากการเป็นนายหน้า ตัวแทน ให้แก่ผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามข้อ 2(3) แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข
ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535 และดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน ซึ่ง
ดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามข้อ 2 แห่ง
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.26/2534 เรื่อง ดอกเบี้ยสำหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา
91/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 รายได้ทั้งสองกรณีดังกล่าว บริษัทฯ
ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นฐานในการเฉลี่ยภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 63/29608

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020