เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6199
วันที่: 27 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการดำเนินกิจการที่เข้าลักษณะเป็นกิจการร่วมค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, มาตรา 82/4, มาตรา 86
ข้อหารือ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. รับจ้างธนาคารออมสินทำการก่อสร้างสำนักงานธนาคารจังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่ได้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้งานก่อสร้างล่าช้า ห้างฯ จึงขอขยายเวลาและเพิ่ม
คู่สัญญาคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. เป็นผู้รับจ้างร่วมตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง และผู้ประกอบอาชีพงานอื่น ของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา สำนักงบประมาณ ซึ่งธนาคารออมสินได้อนุมัติตามความประสงค์ห้างฯ และ
ผู้รับจ้างร่วม ได้ร่วมทำการก่อสร้าง โดยห้างฯ เป็นผู้ประกอบการก่อสร้าง และผู้รับจ้างร่วมได้สนับสนุน
เงินลงทุนในแต่ละงวดงาน ห้างฯ ตกลงให้ผู้รับจ้างร่วมเป็นผู้รับเงินค่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว โดยห้างฯ
เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีมอบให้ธนาคารออมสินประกอบการเบิกเงินค่าก่อสร้างในแต่ละงวดต่อมาห้างฯ ได้
รับแจ้งจากธนาคารออมสินว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างร่วมได้ เนื่องจากใบกำกับภาษีและชื่อ
ผู้รับเงินไม่ตรงกัน ห้างฯ ได้หารือว่า การที่ห้างฯ ใช้ใบกำกับภาษีของห้างฯ ในการเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง
โดยหนังสือสัญญาก่อสร้างกำหนดให้จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างร่วมซึ่งเข้ามาร่วมทุนเพื่อสนับสนุน
สภาพคล่องทางการเงินได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีห้างฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างร่วมตกลงกันให้ห้างฯ เป็นผู้ประกอบการ
ก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างร่วมเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนในแต่ละงวดงาน และผู้รับจ้างร่วมยอมผูกพันตนอย่าง
ลูกหนี้ร่วมทุกประการสัญญาดังกล่าวไม่มีการแบ่งแยกงานและค่าตอบแทนที่ชัดเจนแต่อย่างใด จึงเข้า
ลักษณะเป็นกิจการร่วมค้าและมีฐานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. ห้างฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างร่วม ในฐานะกิจการร่วมค้า มีหน้าที่ยื่นคำขอ
มีเลขประจำตัวและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2539 และอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 66 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
3. สัญญารับจ้างก่อสร้างดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นบริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ห้างฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ผู้รับจ้างร่วม ในฐานะกิจการร่วมค้า จึงมีหน้าที่ต้อง
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(5) มาตรา 82 และมาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร
และมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีในนามของกิจการร่วมค้าเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธนาคารออมสิน
ตามมาตรา 82/4 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีห้างฯ ออกใบกำกับภาษีในนามของห้าง
จึงไม่ถูกต้อง
เลขตู้: 63/29609

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020