เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6251
วันที่: 28 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าออกแบบโลโก้ ระบบป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้กับบริษัทในประเทศสิงคโปร์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ข้อหารือ: บริษัท ท. จำกัด ว่าจ้าง บริษัท อ. จำกัด ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้ออกแบบโลโก้
ระบบป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายต้อนรับของสำนักงานใหญ่ ป้ายบริษัทหน้าอาคาร ป้ายบนหลังคา
อาคารของสาขา โดยผู้รับจ้างทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้ออกแบบและให้คำแนะนำ คล้ายกับงานที่กระทำ
โดยสถาปนิก
สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ เห็นว่า บริษัท อ. จำกัด เป็นบริษัทออกแบบเกี่ยวกับภาพลักษณ์
หรือสัญลักษณ์ขององค์กร มีลักษณะเป็นการให้ข้อสนเทศที่ได้จากประสบการณ์ในการประกอบกิจการด้าน
การออกแบบซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการวิชาชีพโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้
ออกแบบและผู้ให้คำแนะนำคล้ายกับงานที่กระทำโดยสถาปนิก ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบ
ดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นค่าสิทธิตามข้อ 12 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และป้องกันการหลีกเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
ฉะนั้น เมื่อบริษัท ท. จำกัด จ่ายค่าตอบแทนให้กับบริษัท อ. จำกัด ที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามมาตรา 70 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และข้อ 12 ของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว
สำนักงานสรรพากรภาค เห็นว่า กรณีบริษัท ท. จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท อ. จำกัด ที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ให้บริการออกแบบโลโก้ ระบบป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายต้อนรับ
ของสำนักงานใหญ่ ป้ายบริษัทหน้าอาคาร ป้ายบนหลังคาอาคารของสาขา โดยบริษัทฯ ผู้รับจ้างทำหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา ผู้ออกแบบและให้คำแนะนำ หากมีลักษณะเป็นศิลปกรรม งานสถาปัตยกรรม เป็น
การออกแบบตกแต่งบริเวณอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างถือเป็นลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
จึงเป็นค่าสิทธิ ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้เทียบเคียงได้กับคำพิพากษาฎีกาที่
6379/2537 การให้บริการดังกล่าวมิได้ผ่านสถานประกอบการ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินค่าสิทธิให้
บริษัท อ. ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 ประกอบกับ
ข้อ 12 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในอัตรา
ร้อยละ 15 ของค่าจ้างที่บริษัทฯ ส่งออกไปยังบริษัท อ.
แนววินิจฉัย: การให้บริการออกแบบโลโก้และระบบป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็น
การรับจ้างทั่วไป ดังนั้น เงินได้จากการให้บริการดังกล่าวจึงไม่เข้าลักษณะเป็นค่าแห่งสิทธิ หากแต่เป็น
กำไรจากธุรกิจ เมื่อบริษัท อ.ได้ให้บริการดังกล่าวในต่างประเทศ โดยไม่ผ่านสถานประกอบการถาวร
ในประเทศไทย บริษัท อ. จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยจากเงินได้ตามสัญญา
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อ 7 ของอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สิงคโปร์และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 ฉะนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าจ้าง
การออกแบบโลโก้และระบบป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้บริษัท อ. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29611

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020