เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/31368
วันที่: 31 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้เช่าห้องอาคารชุด เพื่อเป็นสำนักงานประกอบธุรกิจ โดยมีอายุสัญญาการเช่า 3
ปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินประกันการเช่า และค่าเสียหายต่าง ๆ แก่ผู้ให้เช่าในจำนวนเกินกว่า 3 เดือน
ของค่าเช่า แต่ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งในสัญญาเช่าได้ระบุข้อความว่า “หากผู้เช่าประพฤติผิดสัญญานี้ข้อใด
ข้อหนึ่งและหรือก่อความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าเช่น ติดค้างชำระค่าเช่า เช่าอยู่ไม่ครบกำหนดสัญญาเช่า จะ
ต้องถูกริบเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเอาเป็นค่าชดเชยความเสียหายได้ทันที และหาก
ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ให้เช่ามากกว่าเงินประกันที่ให้ไว้ ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบส่วนที่ขาดจนครบจำนวน
บริษัทฯ หารือว่า บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินประกันการเช่าดังกล่าว
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินประกันการเช่าและค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่
ผู้เช่า จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อ 3(2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2541 ฯ ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2541 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ฯ ลงวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 63/29624

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020