เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/31369
วันที่: 31 กรกฎาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ของกิจการคลังสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการคลังสินค้า โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาแปดปี
นับแต่วันที่กิจการเริ่มมีรายได้ บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการรับฝากสินค้าประเภทคลังสินค้า มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายได้เป็น “รายได้ค่าบริการคลังสินค้า”
จากการรับฝากสินค้าและ “รายได้ค่ารักษาคุณภาพ”จากการรักษาคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ เข้าใจว่า
รายได้ทั้งสองประเภทถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะถูกต้อง
หรือไม่
สำนักงานสรรพากรภาค เห็นว่า บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการคลังสินค้า
ประเภทคลังน้ำมันปาล์ม มีหน้าที่เก็บรักษาน้ำมันปาล์มที่มีผู้นำมาฝาก เพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตน
ตามมาตรา 770 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและใช้
ฝีมือเพื่อสงวนทรัพย์สินนั้นตลอดจนการใช้ฝีมืออันพิเศษเฉพาะการและสมควรจะต้องใช้ในกิจการค้าขาย
หรืออาชีวะอย่างนั้นด้วย ตามมาตรา 659 ประกอบมาตรา 771 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แม้บริษัทฯ จะกำหนดรายรับเป็น “รายได้ค่าบริการคลังสินค้า” ส่วนหนึ่งและ “รายได้ค่ารักษาคุณภาพ”
อีกส่วนหนึ่งก็ตาม รายได้ทั้งสองประเภทก็ยังถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการคลังสินค้าที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน อันได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลาที่กำหนด
แนววินิจฉัย: การที่บริษัทฯ ประกอบกิจการรับฝากสินค้าโดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบคุณภาพของสินค้าให้อยู่
ในมาตรฐานที่กำหนด โดยได้เรียกเก็บค่าบริการคลังสินค้าและค่ารักษาคุณภาพสินค้า ถือได้ว่าบริษัทฯ
เป็นผู้รับทำการเก็บรักษาสินค้าเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตน เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการ
คลังสินค้า ตามมาตรา 770 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น รายได้ของบริษัทฯ จาก
ค่าบริการคลังสินค้าและค่ารักษาคุณภาพสินค้าจึงถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการคลังสินค้าที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลาที่กำหนด
เลขตู้: 63/29625

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020