เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/31990
วันที่: 16 สิงหาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย แก่สถาบันการเงินที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก)
ข้อหารือ: บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) ได้รับโอนสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนและ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ (“สถาบันการเงิน”) จากการประมูลขายของ
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) โดย บบส. ได้ชำระราคาสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย
การออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดมีดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งการชำระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
ดังกล่าว บบส. ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้ง เพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากรตามประมวลรัษฎากร แต่
เนื่องจากสถาบันการเงินหลายรายได้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกรมบังคับคดีได้แจ้งต่อ บบส.
เพื่อขอให้ระงับการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่เป็นดอกเบี้ยที่ บบส. ต้องชำระให้แก่
สถาบันการเงินที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บบส. จึงขอทราบว่า บบส. มีหน้าที่ต้องหักภาษีณ
ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยจ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินเป็นนิติบุคคล จัดตั้งโดยพระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด บบส. จึง
มีฐานะเป็น “องค์การของรัฐบาล” ตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อ บบส. เป็น
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ที่เป็นดอกเบี้ยตั๋วเงินให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บบส. จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตาม
มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29379

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020