เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/31969
วันที่: 16 สิงหาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนรอบฯ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67 ทวิ
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีโดยให้มีรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ ได้หารือว่า บริษัทฯ
ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงและมีระยะเวลา
เกินกว่า 6 เดือน หรือไม่
1. กรณีตามมาตรา 67 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่
ได้กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แล้วให้คำนวณ และชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของ
ประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำ
ประมาณการดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
2. ตามมาตรา 67 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดว่า กรณีตามมาตรา
67 ทวิ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกหรือ
รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายน้อยกว่าสิบสองเดือน จากข้อกฎหมายดังกล่าว หาก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ถึงสิบสองเดือน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
นั้นก็ไม่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ และคำว่า“รอบระยะเวลาบัญชีแรก” หมายความ
ถึง รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้มีการจัดตั้งบริษัทเท่านั้น ประกอบกับมิได้มีกฎหมายกำหนดให้ขยายความ
ไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงด้วย จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด ดังนั้น กรณี
ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งมิใช่เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้จะไม่ถึงสิบสอง
เดือน บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ และยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
ชำระภาษีจากจำนวนกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ภายในสองเดือนนับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว หรือภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2543 ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29665

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020