เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/31975
วันที่: 16 สิงหาคม 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดินที่ใช้ในเกษตรกรรม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6)
ข้อหารือ: กรณีขายที่ดินที่ใช้ในเกษตรกรรม ราย นาง ก. ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แนววินิจฉัย: การขายอสังหาริมทรัพย์ของ นาง ก. เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้นั้นใช้ในเกษตรกรรม
ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244)
พ.ศ. 2534 แต่กรณีการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ที่ได้
กระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯฉบับดังกล่าว จึงอยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29671

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020