เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/31986
วันที่: 16 สิงหาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสำนักงานสาขาในประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65
ข้อหารือ: สำนักข่าวฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน ณ รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามา
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ในการประกอบธุรกิจบริการ
ข่าวสาร เนื่องจากสำนักงานในประเทศไทยดังกล่าว ให้บริการข่าวสารเฉพาะกับสมาชิกในประเทศ
เช่น หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์และหน่วยงานราชการ เท่านั้น จึงทำให้รายได้ในประเทศไทยไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงต้องส่งเงินช่วยเหลือเข้ามาให้
กับสาขาในประเทศไทย
สำนักข่าวฯ ได้หารือว่า กรณีที่สาขาในประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่
ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เงินช่วยเหลือที่ได้รับจะถือเป็นรายได้ของสาขาที่ต้องนำมารวมคำนวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยหรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากสาขาในประเทศไทยและสำนักงานใหญ่ของสำนักข่าวฯ เป็นนิติบุคคลเดียวกัน
ดังนั้น กรณีที่สำนักงานใหญ่ส่งเงินช่วยเหลือเข้ามาให้สาขา เงินช่วยเหลือจึงไม่ถือเป็นรายได้ของสาขา
ในประเทศไทยแต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29682

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020