เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/32149
วันที่: 21 สิงหาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนภาษีเงินได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(1)(ช)
ข้อหารือ: มหาวิทยาลัย ก. ได้ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินสะสมสมทบสำหรับพนักงานและลูกจ้าง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสะสมทรัพย์ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตและครอบครัว สร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัยฯ จะหักเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างทุกครั้งที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 4 ของเงินเดือน เพื่อนำส่งเข้ากองทุน จึงหารือว่า พนักงานสามารถนำเงินสะสมที่มหาวิทยาลัย
หักไว้ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: เงินสะสมที่ผู้มีเงินได้สามารถนำไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
มาตรา 47(1)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเป็นเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีตามข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัย ก. ได้หักเงินสะสมตาม
ระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น
พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ก. จึงไม่มีสิทธินำเงินสะสมที่ถูกหักไว้ไปลดหย่อนในการคำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขตู้: 63/29696

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020