เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/32236
วันที่: 23 สิงหาคม 25436
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมงบดุล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 72
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2525 สถานประกอบการตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และได้
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2542 คำนวณภาษีจากภาษีขายหักภาษีซื้อ
ประกอบกิจการตาม ภ.พ.01 ให้บริการประกันวินาศภัย รับประกันวินาศภัยทุกประเภท บริษัทฯ
เลิกกิจการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2542 โดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียน
เลิกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 ขณะนี้บริษัท ก. กำลังอยู่ระหว่างการชำระบัญชี โดยบริษัทฯ ได้แจ้ง
เลิกการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542
และสรรพากรพื้นที่ได้ขีดชื่อบริษัทฯ ออกจากทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่อมาบริษัทฯ แจ้งว่า ไม่สามารถจัดทำงบดุล ณ วันเลิกกิจการให้แล้วเสร็จได้ทัน
ภายในกำหนดเวลา 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จึงขออนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบ
ภ.ง.ด.50 พร้อมงบดุลเป็นภายในไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2543
แนววินิจฉัย: ตามข้อเท็จจริง เป็นกรณีที่บริษัทฯ เลิกประกอบกิจการ และไม่สามารถยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 พร้อมนำส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
2542 (หรือรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย) ได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เพราะบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การชำระบัญชี แต่เนื่องจากผู้ชำระบัญชีได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นรายการต่ออธิบดีเมื่อวันที่ 19
มกราคม 2543 ซึ่งเกินกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก โดยเจ้าพนักงาน
รับจดทะเบียนเลิกวันที่ 9 กันยายน 2542 และผู้ชำระบัญชีจะต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2542
กรณีดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 72 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับกรณี
เลิกกิจการโดยเฉพาะ จะกล่าวอ้างมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร ขึ้นมาพิจารณาอีกมิได้ จึงไม่
อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และงบการเงินตามที่ร้องขอ
เลขตู้: 63/29708

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020