เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/32366
วันที่: 28 สิงหาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2543
ข้อหารือ: 1. ลูกค้าของสำนักงานรายหนึ่งซึ่งมีฐานะเป็นบริษัท ประกอบกิจการโรงแรม ได้ปลูกสร้าง
อาคารลงบนที่ดินของบริษัทและของกรรมการของบริษัทโดยเป็นแปลงที่มีอาณาเขตติดกัน ในการปลูกสร้าง
อาคารดังกล่าวได้กู้ยืมเงินจากธนาคารโดยจำนองที่ดินที่ตั้งของอาคารเป็นประกัน
2. ต่อมาบริษัทประสบปัญหาด้านการเงินและขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ
ธนาคารสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดและในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวมี
ข้อกำหนดให้
2.1 กรรมการของบริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินที่บริษัทปลูกสร้างอาคาร โอนที่ดินดังกล่าว
ให้แก่ธนาคารเพื่อชำระหนี้
2.2 เมื่อธนาคารได้รับโอนที่ดินดังกล่าวแล้ว ธนาคารตกลงจะขายที่ดินดังกล่าวคืนให้
บริษัท
3. สำนักงานฯ ขอหารือว่า การโอนที่ดินตาม 2.1 และ 2.2 กรรมการบริษัทและ
ธนาคารจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีที่กรรมการของบริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินที่บริษัทปลูกสร้างอาคาร โอนที่ดินดังกล่าว
ให้แก่ธนาคารถือเป็นกรณีที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงิน หากการโอนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการ
โอนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และได้กระทำ
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 การโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่
ธนาคารย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542
2. กรณีกรรมการของบริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินที่บริษัทปลูกสร้างอาคารโอนที่ดินดังกล่าวให้
ธนาคารและต่อมาธนาคารขายที่ดินดังกล่าวให้บริษัท เนื่องจากที่ดินที่ธนาคารได้รับโอนมา เป็นการ
รับโอนจากกรรมการของบริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นการรับโอนทรัพย์สินเนื่องจากการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ และได้รับสิทธิทางภาษีดังกล่าวแล้วตาม 1 เมื่อธนาคารขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป
เนื่องจากมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 360) พ.ศ.2542 กำหนดคำว่า “ลูกหนี้” ให้รวมถึง
ผู้ค้ำประกันด้วย ดังนั้น การที่สถาบันการเงินโอนขายที่ดินของผู้ค้ำประกันให้แก่ลูกหนี้ย่อมได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542
เลขตู้: 63/29720

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020