เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/32367
วันที่: 28 สิงหาคม 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการหักคืนเงินเบิกล่วงหน้าให้ส่วนราชการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับเหมาก่อสร้างสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ของกรมประชาสงเคราะห์
สัญญาจ้าง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 ในจำนวนเงิน 62,250,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%)
โดยสัญญาระบุค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ ดังนี้
ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน 62,250,000 บาท ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 5,659,090.90 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ
ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 9,337,500 บาท
เท่ากับร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา
เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเต็มตามจำนวนให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่
ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านั้น ดังนี้
5.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4. ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละ
งวดจำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่างานที่เบิกในแต่ละงวด เพื่อใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป
แล้ว
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำงานก่อสร้างเสร็จ 100% ได้ส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2543 และอยู่ในระหว่างการเบิกเงินกับทางราชการ โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้ส่งเบิกเงินมายัง
กรมบัญชีกลาง แต่กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ่ายเงินให้บริษัทฯ ได้ เนื่องจากปัญหาการหักเงินคืนเงินเบิก
ล่วงหน้า คือ ณ วันที่บริษัทฯ รับเงินล่วงหน้าคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 10 (ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
848,863.63 บาท) และได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนดังกล่าวส่งให้กรมสรรพากรแล้ว แต่ในการหักเงิน
คืนกรมสรรพากรใช้กฎหมายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0(จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
594,204.55 บาท) ทำให้เกิดผลต่างของภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 254,659.08 บาท ที่บริษัทฯ ไม่
สามารถหักคืนให้ตามที่กรมบัญชีกลางต้องการ โดยมีรายละเอียดของเงินเบิกล่วงหน้าดังนี้
เงินเบิกล่วงหน้า ค่าจ้าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเบิกจ่ายกรมฯ (VAT 10%) 8,488,636.36
848,863.53 9,337,500.00 เบิกจ่ายกรมฯ (VAT 7%) 8,488,636.36 594,204.55
9,082,840.90
ผลต่าง 0 254,659.08 254,659.08
บริษัทฯ หารือว่า บริษัทฯ ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจำนวน 9,337,500 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%) จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 848,863.63 บาท ซึ่งค่าจ้างล่วงหน้าที่บริษัทฯ ได้รับ
จำนวน 8,488,636.36 บาท เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
กรมประชาสงเคราะห์ต้องนำค่าจ้างล่วงหน้าที่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากค่าจ้างตามงวดที่ต้อง
ชำระเฉพาะที่เป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ไม่ว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7.0
หรือร้อยละ 10.0 ก็ตาม
เลขตู้: 63/29721

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020