เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.16
วันที่: 1 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีถูกเวนคืนที่ดิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/5(6)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินของบริษัทฯ ได้ถูกเขตทางหลวงเวนคืนเพื่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข 355 สายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 บรรจบท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่ง
ที่ 2 โดยถูกเวนคืนได้รับเงินค่าทดแทนทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 8,372,000 บาท บริษัทฯ หารือว่าบริษัทฯ
จะต้องนำรายรับค่าทดแทนทั้งหมดมาคำนวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ถูกเวนคืนที่ดินตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่
ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ
ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะในขณะจดทะเบียนสิทธินิติกรรม
และต้องนำรายรับจากเงินค่าทดแทนทั้งหมดมาคำนวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/5(6)
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29742

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020