เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.61
วันที่: 4 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(10), มาตรา 65, มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ได้เข้าร่วมประมูลงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ขณะ
นี้อยู่ระหว่างการรอลงนามสัญญาซึ่งตาม TOR (Term Of Reference) ชนิดของสัญญาให้เรียกว่า BOO
(Build Own Operate) บริษัทฯ จึงขอทราบความหมายของชนิดสัญญา BOO ในเชิงภาษีและผลกระทบ
ด้านภาษีของบริษัทฯ ในการดำเนินการโครงการตามสัญญา BOO ดังกล่าว
แนววินิจฉัย: 1. สัญญา BOO เป็นสัญญาให้ “บริการ” ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร
2. การดำเนินการโครงการตามสัญญา BOO บริษัทฯ มีภาระภาษีดังนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินค่าตอบแทนตามสัญญา BOO ที่บริษัทฯ ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าจ้าง เป็นเงินได้ที่ต้องนำ
มารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และกรุงเทพมหานครใน
ฐานะผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมเงินทุน (Construction Value) และเงิน
ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานที่บริษัทฯ ได้รับตามสัญญา BOO ถือเป็นเงินค่าบริการอยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากรกรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์โรงงาน วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องจักรประกอบโรงงานให้แก่กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา BOO ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม ในส่วนที่เป็นโรงงานถือว่าเป็น “ขาย” อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 91/1(4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 ในส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องจักร ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8)(9) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร มูลค่าของฐานภาษีให้ถือตามราคาตลาดของ
สินค้าในวันที่ส่งมอบ ตามมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29754

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020