เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.62
วันที่: 4 กันยายน 2543
เรื่อง: อากรแสตมป์กรณีการขอคืนค่าอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 103, มาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อหารือ: การทำสัญญาของห้างฯ มิใช่การกระทำตราสารที่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ ตามมาตรา
103 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อห้างฯ ได้เสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับสัญญาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วโดยไม่มี
หน้าที่ต้องเสีย ห้างฯ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันเสียอากร ตามมาตรา
193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้างฯ ได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าอากรตามข้อหารือจำนวน
32,853 บาท ซึ่งจังหวัดพังงามีความเห็นว่า การยกเลิกสัญญาไม่เสื่อมสิทธิการเรียกเก็บอากรแสตมป์ที่
ได้เรียกเก็บไปแล้ว กรณีมิใช่เรื่องการเสียอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไปตามมาตรา 122 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่มีเหตุต้องคืนค่าอากร
แนววินิจฉัย: เมื่อห้างฯ ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาเพียงฝ่ายเดียวสัญญาดังกล่าวจึงมิใช่การกระทำตราสาร
ที่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อห้างฯ ได้เสียอากรไป
แล้ว โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ห้างฯ จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันเสียอากร
ตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขตู้: 63/29755

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020