เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.109
วันที่: 5 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1, มาตรา 91/2(6)
ข้อหารือ: สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้าน ก. จำกัด ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระหว่าง
กระทรวงการคลัง โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ขาย) กับสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้าน ก.จำกัด (ผู้ซื้อ)
ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้นำไปค้ำประกันเงินกู้ไว้กับเจ้าหนี้ (นายทุน) นอกระบบ
และรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองจึงได้
จัดซื้อที่ดินดังกล่าวไว้ เพื่อขายคืนให้แก่สมาชิกสหกรณ์เจ้าของที่ดินเดิมและสมาชิกสหกรณ์ได้ชำระค่าเช่า
ซื้อครบถ้วนแล้ว มีความประสงค์ที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากสหกรณ์ แต่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินได้
เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากสหกรณ์ ในอัตราร้อยละ 3.3 (รวมภาษีส่วนท้องถิ่น)
กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่า สหกรณ์น่าจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจาก
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สหกรณ์ดำเนินธุรกิจดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นการค้าเพื่อหวังผล
กำไร เป็นการดำเนินการตามนโยบายของทางราชการจึงหารือว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินบ้าน ก. จำกัด ซื้อที่ดินจากกระทรวงการคลังแล้วขายที่ดินไปให้กับ
เกษตรกร สหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามความหมายคำว่า “นิติบุคคล” ตามมาตรา 77/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากร การขายที่ดินของสหกรณ์จึงเข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการ
ประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคลตามมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 4(5)แห่ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
(ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ.2543 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2544 ให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา
91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
จากกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
(ฉบับที่ 366) พ.ศ.2543
เลขตู้: 63/29759

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020