เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.66
วันที่: 14 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการสร้างพระพุทธโสธรเนื้อผงพุทธคุณ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, มาตรา 77/1(5)
ข้อหารือ: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังใหม่ ในวันอังคารที่
17 ตุลาคม 2543 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยในพิธีเปิดอาคารที่ทำการดังกล่าว
จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งในส่วนของรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนบุคคลสำคัญในภาคเอกชนมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังนั้น เพื่อให้การ
จัดพิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติ บังเกิดสิริมงคลแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในพิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จึงได้ดำริที่จะจัดสร้างพระพุทธโสธรเนื้อผงพุทธคุณ รุ่นประวัติศาสตร์เปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขึ้น จำนวน 333,333 ชุด ชุดละ 3 องค์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดสร้าง กล่าวคือ
1. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี
2. เพื่อมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เป็นสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการ
ตำรวจที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติจึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว
ด้วย
แนววินิจฉัย: กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดสร้างพระพุทธโสธรฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว แยกพิจารณา
ภาระภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ดังนี้ คือ
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมิได้เป็น “
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามความในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึงไม่มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการจัดสร้างพระพุทธโสธรฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว มิได้
กระทำเพื่อหาผลกำไรหรือทำเป็นปกติธุระ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการ
ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึง
ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29761

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020