เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.749
วันที่: 12 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกองทุนหมุนเวียนของส่วนราชการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ท), มาตรา 82/3
ข้อหารือ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาลเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2542 และกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ได้ออก
ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป กรมทรัพยากรธรณีจึงหารือว่า กองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาลดังกล่าวอยู่ในข่าย
ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: กิจการของกรมทรัพยากรธรณี ที่ใช้เงินจากกองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาลดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะ
เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ที่
ส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ท)
แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากมีมูลค่าของฐานภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการในการดำเนินงาน
ของกองทุนหมุนเวียนน้ำบาดาลดังกล่าวเกิน 1,200,000 บาทต่อปี กรมทรัพยากรธรณีจะต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 โดยคำนวณภาษีจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อตาม
มาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29787

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020