เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.351
วันที่: 12 กันยายน 2543
เรื่อง: สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้กับเจ้าหนี้อื่น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65
ข้อหารือ: สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2541 มีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัท ก.จำกัด และบริษัท ข. จำกัด เป็นลูกหนี้ของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน และยังเป็นลูกหนี้ของบริษัท ค. จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อื่น
2. หนี้ตาม 1 มีนาย A. นาย B. นาง C.และนาย D. เป็นผู้ค้ำประกัน
3. ต่อมาลูกหนี้ประสบปัญหาในการชำระหนี้ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่าง
ลูกหนี้ เจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นโดยในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว ข้อ 3 กำหนดให้
เจ้าหนี้การค้าลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราค่าปรับล่าช้า ลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระและขยายเวลาการชำระหนี้
ออกไปให้แก่ลูกหนี้ตามที่จะได้ตกลงกันในรายละเอียดต่อไปเป็นหนังสือต่างหากจากสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
4. ในข้อกำหนดการชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้กำหนดให้ลูกหนี้ขายที่ดินให้
แก่เจ้าหนี้การค้าเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 18 มกราคม 2542 มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท ก. จำกัด เป็นลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินและยังเป็น
ลูกหนี้ของบริษัท ค. จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อื่น
2. หนี้ตาม 1 มีนาย A. นาย B. และนาง C. เป็นผู้ค้ำประกัน
3. ต่อมาลูกหนี้ประสบปัญหาในการชำระหนี้ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่าง
ลูกหนี้ เจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่น โดยในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวข้อ 3 กำหนดให้
เจ้าหนี้การค้าลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราค่าปรับล่าช้า ลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระและขยายเวลาการชำระหนี้
ออกไปให้แก่ลูกหนี้
4. ในข้อกำหนดการชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้กำหนดให้ลูกหนี้ขาย
อสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าหนี้การค้า เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกรมที่ดินจึงหารือว่า
การโอนอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะได้รับสิทธิทางภาษีหรือไม่
แนววินิจฉัย: การที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้การค้าตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้
การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินถือเป็นการที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้การค้า หาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ดำเนินการโดยนำหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
สถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม ย่อมได้รับสิทธิตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
360) พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เลขตู้: 63/29789

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020